Vilka regelverk gäller?

För att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor finns det en rad lagar och regler kring tillgänglighet och användbarhet. Den byggda miljön ska även kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga (t.ex personer som använder rullstol, rollator eller käpp) eller av personer med nedsatt orienteringsförmåga (t.ex personer med nedsatt syn, hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor). Det är byggherren som ansvarar för att reglerna uppfylls.

Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk, bl.a i Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF). Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i PBL 2010:900 samt i PBF 2011:338.

Boverkets byggregler

I Boverkets byggregler (BBR) finns tillämpningsföreskrifter och allmänna råd till PBL och PBF. BBR gäller när man bygger nytt eller ändrar en byggnad eller dess användning. Tomter avsedda för bebyggelse ska vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och övriga förhållandena. Det gäller även gator, torg, badplatser med mera.

Standarder som BBRs allmänna råd hänvisar till

De allmänna råden är exempel som visar hur man kan uppnå de krav som ställs i föreskriften. Standarder kan beställas från SIS-Förlag AB.

Enkelt avhjälpta hinder, HIN

HIN (BFS 2013:9 – HIN 3) är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder. Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas till och i lokaler dit allmänhet har tillträde och på allmänna platser. Reglerna i HIN gäller retroaktivt.

Tillgänglighet på allmänna platser, ALM

ALM (BFS 2011:5, ALM 2) är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och andra anläggningar än byggnader. När man anlägger nya allmänna platser och områden, till exempel gator, torg, parker, fritidsområden, campingplatser, begravningsplatser och friluftsbad, ska de göras tillgängliga och användbara.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

De svenska lagarna bygger på FN:s konvention och Sverige är juridiskt bunden av densamma.

Tillgänglighet prövas redan i bygglovet

När det gäller tillgänglighet så finns det i Plan- och bygglagen både utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Utformningskraven ska prövas i bygglov och de tekniska egenskapskraven hanteras i startbeskedet och kontrollplanen.

Kraven i PBL, PBF och BBR är samhällets minimikrav på byggnader när det gäller till exempel tillgänglighet och användbarhet. Det är naturligtvis tillåtet och möjligt att bygga bättre än vad minimikraven i reglerna om byggande anger.